Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
ALGEMENE VOORWAARDEN:
De verkoopsvoorwaarden van Nussbaumer nv.
Artikel 1: Toepassing 
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen NBR Nussbaumer NV (Zinkstraat 10, 1500 België) (“Nussbaumer”) en haar Klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst prevaleren, de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop)voorwaarden.


Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten 
Behoudens andersluidend beding, zijn onze offertes vier weken geldig. De prijzen, offertes en contractvoorstellen van Nussbaumer zijn vrijblijvend en binden Nussbaumer als dusdanig niet. Tussen Nussbaumer en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Nussbaumer, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de producten. Elke annulatie van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Nussbaumer.


Artikel 3: Prijs en betaling 
3.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Nussbaumer meegedeelde prijslijsten. De prijzen zijn exclusief BTW of iedere andere belasting of taks die als gevolg van de prestaties van Nussbaumer verschuldigd zouden zijn.

3.2 Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van Nussbaumer contant betaalbaar bij levering op de maatschappelijke zetel van Nussbaumer. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen acht (8) dagen na ontvangst. Protest van de factuur schorst de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

3.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 150€, onverminderd het recht van Nussbaumer om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag (i) is Nussbaumer, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 4: Levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht 4.1 Behoudens andersluidend beding, worden leveringstermijnen ten indicatieve titel gegeven en binden Nussbaumer niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering in de lokalen van Nussbaumer en is de Klant gehouden om de producten te komen ophalen binnen de twee (2) dagen (te bevestigen) nadat hij daartoe werd uitgenodigd. Eventuele transportkosten zijn steeds ten laste van de Klant. De Klant is verplicht om de bestelde producten op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door Nussbaumer aan de Klant werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. De Klant ondertekent bij inontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. Indien de producten op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is Nussbaumer gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

4.3 De verkochte producten blijven eigendom van Nussbaumer tot op de volledige betaling van de factuur (incl. kosten en intresten). Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht en zal de Klant op de geleverde producten een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde producten eigendom zijn van Nussbaumer.


Artikel 5: Waarborg 
5.1 De Klant verbindt er zich toe om de verkochte producten bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele gebreken betreffende de geleverde producten dienen op de leveringsbon te worden vermeld en dienen alleszins uiterlijk 24 uur na de levering schriftelijk aan Nussbaumer te worden gemeld. Klachten wegens gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte producten door de Klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant bovendien niet op.

5.2 Op straffe van verval, dient een klacht uit hoofde van verborgen gebreken per aangetekend schrijven van Nussbaumer te worden gemeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de ontdekking van het gebrek.

5.3 Voor de door Nussbaumer geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Nussbaumer steeds beperkt tot de waarborg waarvan Nussbaumer zelf geniet bij de producent van de producten of haar leverancier (‘back-to-back’).

5.4 Onverminderd artikel 5.3, strekt de waarborg van Nussbaumer zich uit tot verborgen gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van één (1) jaar na de levering en bestaat de waarborg van Nussbaumer voor niet-conforme producten, naar keuze van Nussbaumer, in het herstel of vervanging van het product. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.


Artikel 6: Terugroeping 
Op eerste verzoek van Nussbaumer verbindt de Klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door Nussbaumer te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping).


Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1 Nussbaumer (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Nussbaumer niet aansprakelijk. Ingeval Nussbaumer aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nussbamer steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nussbaumer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de producten maakt.

7.2 Nussbaumer is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan Nussbaumer’s leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Nussbaumer opgeschort. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 8: Ontbinding 
Nussbaumer heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Nussbaumer zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Nussbaumer op de Klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 9: Webshop 
9.1 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bestellingen geplaatst door de klant op de webshop van Nussbaumer (www.nussbaumer.be, de “Webshop”), behoudens wanneer daar uitdrukkelijk van afgeweken wordt in dit artikel 9.

9.2 De prijzen vermeld op de Webshop zijn louter indicatief en binden Nussbaumer niet. Wanneer de Klant via de Webshop een bestelling plaats, komt pas een overeenkomst tot stand wanneer Nussbaumer deze bestelling bevestigt overeenkomstig artikel 2, desgevallend op elektronische wijze.

9.3 Nussbaumer neemt alle redelijke maatregelen om de Webshop te beschermen tegen besmetting met computervirussen of malware. Nussbaumer zal echter niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die de Klant zou lijden indien hij het slachtoffer wordt van een besmetting met computervirussen of malware door het gebruik van de Webshop.


Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens 
Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden gaat de Klant ermee akkoord dat Nussbaumer alle persoonsgegevens van de Klant verwerkt die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zullen in geen geval worden doorverkocht of meegedeeld aan derden. Nussbaumer kan deze gegevens gebruiken voor direct marketing. De Klant heeft het recht deze gegevens te consulteren en waar nodig te verbeteren.


Artikel 11: Varia 
11.1 Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. De ongeldige of onafdwingbare bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

11.2 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.


Laden
Laden